PORADYRóżne

Paszport dla dziecka

Nowości i zmiany oraz tytułem wstępu…

Polskie paszporty wydawane po 29 czerwca 2009 r. zawierają dane biometryczne w postaci wizerunku twarzy i odcisków palców. WAŻNE: wszystkie paszporty wydane przed 29 czerwca 2009r. – bez względu na ich rodzaj – zachowały ważność do terminów w nich określonych np. paszport wydany w 2000 r. utraci ważność dopiero w 2010 r., paszport wydany w 2007 r. będzie ważny do 2017 r. Do paszportów biometrycznych nie można wpisywać dzieci, co oznacza, iż muszą mieć własne paszporty.

Terminy ważności paszportów dzieci wynoszą:

 • 5 lat dla dzieci w przedziale wiekowym 5 – 13 lat (paszport biometryczny)
 • 1 rok dla dzieci do lat 5 (paszport tymczasowy)

Na życzenie rodziców dla dzieci do lat 5 może być wydany paszport biometryczny z 12 miesięcznym terminem ważności. Dzieci do 5 roku życia nie muszą być obecne przy składaniu wniosku paszportowego, obecność taka jest obowiązkowa jedynie w przypadku, gdy dziecku do 5 roku życia będzie wydawany paszport biometryczny, dzieci powyżej 5 lat muszą być obecne przy składaniu wniosku, jako że przysługują im paszporty biometryczne.

Przeciętny czas oczekiwania na wydanie paszportu w kraju wynosi do 30 dni.

Jak uzyskać paszport dla dziecka?

Osoby, które ubiegają się o paszporty dla dzieci, muszą dostarczyć:

 • Wniosek o wydanie paszportu. Dla dzieci do lat 13 ramka z podpisem pod zdjęciem pozostaje niewypełniona. Starsze dzieci podpisują się osobiście. Wnioski do pobrania w urzędach paszportowych. Składając kwestionariusz paszportowy o wydanie paszportu dla dziecka, oboje rodzice muszą wyrazić zgodę na wydanie paszportu dziecku:
  • osobiście składając swoje podpisy na wniosku paszportowym w obecności urzędnika przyjmującego podanie, przedkładając do wglądu dowody osobiste z wpisanym w nie dzieckiem oraz skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, jeżeli dziecko nie posiadało paszportu lub nie było wpisane do paszportów rodziców
  • lub w formie oświadczenia potwierdzonego notarialnie (dotyczy tylko kraju),
  • lub w formie oświadczenia potwierdzonego przez Konsula RP
  • lub w formie postanowienia sądu opiekuńczego,

opiekun prawny ustanowiony przez sąd opiekuńczy wyraża zgodę na wystawienie paszportu dziecku okazując stosowny dokument.

WAŻNE!

W sytuacji gdy rodzice, ubiegając się o paszport dla dziecka, posiadają dowód osobisty nowego wzoru (lub jedno z nich posiada dowód osobisty starego wzoru a drugie nowego wzoru) wymagany jest zupełny odpis aktu urodzenia dziecka.
Gdy rodzice posiadają dowody osobiste starego wzoru z dokonanymi wpisami dzieci konieczny jest skrócony odpis aktu urodzenia. Jeśli jedno z rodziców nie wyraża zgody na wydanie paszportu dla dziecka, potrzebne jest orzeczenie sądu opiekuńczego, zastępujące zgodę drugiego rodzica. Własnoręczność podpisu rodziców dotycząca wyrażenia zgody na wydanie paszportu dziecku winna być poświadczona notarialnie lub przez pracownika organu paszportowego.

 • Do tej pory zdjęcie paszportowe wykonywane było z półprofilu (paszporty nie biometryczne), teraz (paszport biometryczny) twarz musi być skierowane na wprost obiektywu, oczy muszą być otwarte, usta zamknięte, bez żadnego grymasu. Wymiary fotografii to 3,5 x 4,5 centymetra. Twarz musi być widoczna od czubka głowy do brody i powinna zajmować około 80 procent powierzchni zdjęcia. Ujęcie tego typu jest przystosowane do zapisu na mikroprocesor, na którym bedzie zapisane zdjęcie wraz z danymi osoby. Najlepiej wykonywać zdjęcia w zakładach fotograficznych specjalizujacych się w fotografii paszportowej (zapewne można uzyskać taką informację w urzędzie).

WAŻNE!

W przypadku podróży po krajach Unii Europejskiej gdzie jeździmy z dowodem osobistym dziecko musi mieć własny dokument .

Rodzice, opiekunowie prawni osoby nieletniej ubiegający się o wydanie paszportu okazują do wglądu:

 • dowody osobiste
 • umiejscowiony w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego odpis skrócony aktu urodzenia ,
  jeżeli dziecko urodziło się za granicą.
 • posiadany ważny paszport dziecka lub paszport, jeżeli istniał w nim wpis dziecka
  (przy odbiorze nowego paszportu należy go przedłożyć do anulowania).
 • Do wglądu przedstawia się również dokument uprawniający do ulgowej opłaty za paszport,
  jeżeli taka ulga przysługuje (ważna legitymacja szkolna)

PROCEDURA WYDAWANIA PASZPORTU

Kto wydaje paszport?

Paszporty i paszporty tymczasowe wydaje oraz dokonuje w nich zmian w kraju – wojewoda właściwy miejscowo
ze względu na miejsce pobytu stałego osoby ubiegającej się o paszport, a za granicą – konsul RP. Za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych, paszport i paszport tymczasowy może być wydany z pominięciem właściwości miejscowej.

pass

Co warto wiedzieć?

Paszport wydawany jest na jedną osobę.

Utrata ważności paszportu nie pozbawia jego posiadacza prawa przybycia na podstawie tego dokumentu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje zwierzchni nadzór nad prowadzeniem spraw dotyczących paszportów
i paszportów tymczasowych. W przypadku utraty obywatelstwa polskiego przez osobę, której wydano paszport, organ paszportowy wydaje decyzję o unieważnieniu paszportu. Od decyzji w sprawach paszportów przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

WAŻNE!

Stare paszporty wydane przed 28 sierpnia 2006 roku będą ważne do końca terminu ich ważności.

Paszport tymczasowy

Paszport tymczasowy wydawany jest :

 • obywatelom polskim przebywającym za granicą na czas oczekiwania na paszport 10-cio letni,
  lub na powrót do kraju w przypadku zagubienia paszportu,
 • w przypadkach nagłych, związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny albo potrzebą
  pilnego wyjazdu za granicę,
 • Paszporty tymczasowe wydaje wojewoda.

Paszport tymczasowy jest ważny 12 miesięcy od daty jego wydania lub na okres w nim wskazany
przez organ paszportowy.

Paszport tymczasowy nie zawiera biometrii .

Jak otrzymać paszport za granicą.

Aby otrzymać polski paszport za granicą należy zgłosić się do konsulatu RP i złożyć takie same dokumenty, jakie wymagane są w kraju. W przypadku sytuacji, w której zachodzi wątpliwość co do posiadania polskiego obywatelstwa, należy przedstawić dokument potwierdzający jego posiadanie, lub poprzez konsulat wystąpić do właściwego urzędu
w kraju celem jego wystawienia.

W przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL, z wnioskiem o jego nadanie występuje konsul.

Jak uzyskać paszport dla dziecka:

Do nowych paszportów biometrycznych i paszportów tymczasowych nie można wpisywać dzieci. W imieniu małoletniego wniosek o wydanie paszportu składają rodzice wspólnie, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona.
W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie paszportu zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.
Wniosek złożony przez jednego rodzica wraz z pisemną zgodą drugiego z nich, poświadczoną przez organ paszportowy
lub notariusza, uznaje się za złożony wspólnie przez rodziców.
Paszport małoletniemu można wydać za granicą za zgodą jednego rodzica, o ile przemawia za tym dobro małoletniego, szczególnie jeżeli uzyskanie zgody drugiego rodzica jest niemożliwe.

Ile kosztuje wydanie paszportu?

Opłaty za wydanie paszportu wynoszą:

 • za paszport ważny 10 lat – 140 zł.
 • za paszport (tymczasowy) dla dzieci, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 5 lat – 30 zł.
 • za paszport dla dzieci, które ukończyły 5 lat a nie ukończyły lat 13 – 60 zł.

 

 

Piszą, że myślą, czyli niech się odczepią natręty...
Piszą, że myślą, czyli niech się odczepią natręty…

Poczytaj historię walki o zmiany przepisów! Udało się to zrobić w ciągu 7 miesięcy 2012 roku!

Nie pobiera się opłaty paszportowej:

 • od osób, które ukończyły 70 lat,
 • osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej,
 • żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

50 % ulga w opłacie paszportowej przysługuje:

 • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i współmałżonkom tych osób, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych, albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
 • kombatantom i innym osobom będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • uczniom i studentom.

Częściowo obniżoną opłatę pobiera się w przypadku:

 • zmiany nazwiska, imienia lub innych danych wpisywanych do paszportu,
 • zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości,
 • braku w posiadanym ważnym paszporcie miejsca na wizy i stemple przekroczenia granicy.

Opłatę podniesioną o 200 % ceny wydawanego paszportu pobiera się:

jeżeli poprzednio posiadany paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza. Opłaty za paszporty wydawane za granicą są różne w różnych krajach i regulowane są rozporządzeniem o zasadach pobierania opłat konsularnych oraz ich wysokościach.

Ile wynosi czas oczekiwania na paszport?

Datę wydania paszportu określa organ wydający dokument. Przeciętnie czas oczekiwania nie przekracza 30 dni.


Przygotowano na podstawie strony internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji www.mswia.gov.pl

Informacje dodatkowe

 • wydawanie paszportów i dowodów osobistych, oraz zasady przekraczania granicy http://www.mswia.gov.pl/index_wai.php?dzial=91&id=2653
 • Zawsze warto odwiedzić serwisy odpowiednich ministerstw: www.mswia.gov.pl, www.msz.gov.pl.
 • PASZPORT BIOMETRYCZNY – Wydawany w Polsce od 28 sierpnia 2006 r.. Zawiera mikroprocesor, w którym obok danych osobowych znajduje się wizerunek twarzy.

 

Samo życie 1…  – już nieaktualne – zobacz dlaczego… NIŻEJ… 

Obecnie (2010) rodzice podróżujący z dziećmi mają spory problem z racji skrócenia czasu ważności paszportu dziecka. Kiedy wyrabialiśmy niemowlakowi paszport (Stasio 2006) dostał go z ważnością na 5 lat. Obecnie ważność paszportu wynosi tylko jeden rok!!!
Efektem takiego postępowania jest znaczne utrudnienie przy planowaniu dalszych i dłuższych wyjazdów (zakup biletów lotniczych, wizy) oraz uprzykrzanie życia rodzicom (i drenowanie portfela). Co roku trzeba nowe zdjęcie, nowe podanie, nowe wizyty w urzędzie.
Prawdopodobna jest sytuacja, że w egzotycznych krajach można mieć problem z kończącą się ważnością paszportu dziecka. Oczywiście paszport musi być dłużej ważny niż to co obejmuje wiza ale może dojść do sytuacji, że np. nie przedłużycie pobytu bo… paszport dziecka traci ważność! Tak naprawdę to teraz powinno wyrabiać się dziecku paszport tuż przed dłuższym wyjazdem.
Miało być łatwiej ale urzędnicy zrobili jak zwykle…

OD 11 SIERPNIA 2012 DZIĘKI INICJATYWIE W KTÓREJ M.IN. MY BRALIŚMY UDZIAŁ ULEGŁY ZMIANIE PRZEPISY!
Dzieci do piątego roku życia będą mogły mieć paszporty ważne na PIĘĆ LAT!
Poczytaj historię walki o zmiany przepisów! Udało się to zrobić w ciągu 7 miesięcy 2012 roku!

 Samo życie 2…  

Pamiętajcie o zrobieniu dobrej jakości xero paszportu, a dokładnie strony z waszymi danymi. Powinniście mieć jedną kopię w domu inne zabierać ze sobą w podróż (trzymając oczywiście nie razem z paszportem). Warto mieć również wersję na pendrivie zapisaną jako PDF lub jpg (musi to być wersja umożliwiająca czytelny druk w skali 1:1, czyli jak skanujecie/skanują wam – musi być rozdzielczość 300dpi (!)). Można również mieć taki dokument jako załącznik w swojej poczcie internetowej.
W razie utraty paszportu taka kopia usprawni nam wszystkie procedury. Warto również zrobić kopię stron z wizami jeżeli nie były uzyskane przy wjeździe na granicy.

 

 Samo życie 3…  

Warto procedurę uzyskania paszportu zacząć jak najszybciej tj. zaraz po urodzeniu się dziecka jeżeli planujemy wyjazd zagraniczny z maluchem i chcemy sobie oszczędzić stresów.
Przykładem może być uzyskiwanie paszportu (2006) dla naszego Stasia:

 • Aby zacząć cokolwiek w sprawach urzędowych związanych z dzieckiem trzeba mieć akt urodzenia. Wydaje go urząd stanu cywilnego. W naszym przypadku trwało to 29 dni bo w urzędzie Warszawa Mokotów pracowała jedna urzędniczka, która sporządza określoną ilość aktów urodzenia dziennie. Urodziło się w tym czasie dużo dzieci, a urząd nie wpadł na to, by kogoś oddelegować do pomocy.
 • Mając akt urodzenia możemy udać sie do Urz. Dzielnicy/Gminy po nr PESEL, który jest sporządzany po miesiącu od urodzenia dziecka (!)
 • Mając ww możemy wystąpić o paszport i czekać kolejny miesiąc.

Czyli 1 + 1 = 2 miesiące….

Przez ten czas (dwa miesiące) np. nie wykupimy tanich biletów lotniczych bo brak będzie nr paszportu dziecka. Nie załatwimy wiz itd…

Należy też pamiętać, że PESEL i akt urodzenia jest potrzebny np.: w przychodni do szczepienia, przy podaniu o becikowe itd…

 

 Samo życie 4…  

Ciekawostka z roku 2011.
Jeżeli dziecko skończyło 5 lat ma prawo do paszportu biometrycznego na kilka lat. Przy jego wyrabianiu pobierane są odciski palców ale… jak dziecko skończyło 5 lat ale nie ma jeszcze sześciu to odciski nie są potrzebne. Ale jak jest już po szóstych urodzinach to jednak stają się potrzebne. Czy ktoś wie dlaczego?
Przyglądałem się paluszkom synów i różnicy w odciskach przy 1.5 roku różnicy wieku nie widać. Gdyby urzędnicza głupota była lżejsza od powietrza….

Krzysztof Kobus


(c) Portal Małego Podróżnika

 

Share