PORADYZdrowie-bezpiecz.

Leczenie w Unii Europejskiej

Wypoczynek za granicą może czasami przysporzyć dodatkowych kosztów związanych z zachorowaniem lub urazem. Dlatego warto przed wyjazdem sprawdzić, na jaką bezpłatną pomoc medyczną w razie wypadku można liczyć w kraju, do którego się wybieramy.

Gdy jedziemy na urlop do jednego z państw Unii Europejskiej lub Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii, to jako osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia mamy prawo do korzystania z opieki zdrowotnej w danym kraju, na takich samych zasadach jak osoby ubezpieczone w tym kraju. W większości przypadków wiąże się to z koniecznością poniesienia części kosztów udzielonych świadczeń medycznych. Opłaty takie nie podlegają zwrotowi przez NFZ.

Co należy zrobić, aby w razie nagłej potrzeby otrzymać pomoc medyczną w państwach Unii Europejskiej?
Przed wyjazdem do jednego z państw Unii (lub Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii) należy złożyć w Oddziale Wojewódzkim Funduszu właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Wniosek jest dostępny w oddziałach NFZ oraz na stronie internetowej www.nfz.gov.pl/ue lub www.nfz.gov.pl/ekuz. Wniosek można złożyć osobiście, przesłać pocztą lub faksem. Należy do niego dołączyć kserokopię dowodu ubezpieczenia (np. ZUS RMUA, ostatni odcinek emerytury) oraz, w przypadku członka rodziny, dowód zgłoszenia do ubezpieczenia (ZUS ZCZA/ ZUS ZCNA).

Każda osoba otrzymuje osobną Kartę (EKUZ). W sytuacji, gdy pomoc medyczna okaże się niezbędna podczas naszego pobytu za granicą, dokumenty te potwierdzają prawo do korzystania z placówek działających w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej. Kartę należy możliwie najwcześniej okazać lekarzowi lub administracji szpitala. Często potrzebny może się okazać również dowód tożsamości lub kopia Karty. Kartę może otrzymać każda osoba ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia. Jest ona wydawana osobom czasowo wyjeżdżającym do innego kraju członkowskiego UE, np.:

 • w celach turystycznych;
 • w celu odwiedzenia rodziny lub znajomych;
 • w związku z krótką podróżą służbową;
 • w celu podjęcia studiów;
 • pracownikom oddelegowanym do pracy za granicę przez polskiego pracodawcę.

WAŻNE! Karta wydawana jest z reguły w dniu złożenia wniosku. Ponieważ w okresach świątecznych i przed urlopowych mogą jednak pojawić się kolejki, warto postarać się o właściwy dokument nieco wcześniej. Karta jest ważna przez okres 2 miesięcy kalendarzowych, liczonych od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca (w przypadku emerytów i rencistów – 5 lat).

WAŻNE! W wielu miejscowościach wypoczynkowych lekarze przyjmują tylko prywatnie, w związku z tym nie honorują Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Za ich usługi trzeba zapłacić pełną cenę, której Fundusz nie zwróci.

WAŻNE! Każde z państw UE ma inne zasady i organizację udzielania świadczeń zdrowotnych, których polski turysta musi przestrzegać. W większości przypadków wiąże się to z konieczością poniesienia części kosztów leczenia.

POMOC MEDYCZNA W WYBRANYCH KRAJACH UE

AUSTRIA Numer pogotowia – 144

Korzystamy z opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia tylko w placówkach, które podpisały umowę z regionalną kasą chorych (Gebietskrankenkasse). Po przedstawieniu otrzymujemy od lekarza do wypełnienia druk (Erklärung), na którym trzeba wpisać numer Karty, symbol PL i datę ważności; nasze dane osobowe; nazwę oddziału Funduszu, który wydał Kartę, a także dane dotyczące naszego dokumentu tożsamości (paszportu, dowodu osobistego lub prawa jazdy). W punkcie VII należy podać datę pobytu w Austrii. Druk zawiera oświadczenie, że przyjazd do Austrii nie miał na celu uzyskanie leczenia. Opłaty obowiązują za:

 • każdy dzień pobytu w szpitalu – 10 -15 EUR;
 • leczenie stomatologiczne,
 • leki – za każdy lek 4,45 EUR.
 • Transport do najbliższego szpitala jest nieodpłatny.

FRANCJA Numer pogotowia – 15

W ramach ubezpieczenia korzystamy z opieki zdrowotnej tylko tych lekarzy, którzy zawarli umowę z francuską kasą chorych (oznaczeni jako conventionné) oraz szpitali publicznych lub prywatnych posiadających umowę z kasą chorych (conventionné).

Opłaty:
Jeśli korzystamy z opieki pozaszpitalnej lub kupimy leki, musimy najpierw opłacić pełne koszty, a następnie możemy ubiegać się o zwrot ich części w lokalnej kasie chorych. Koszty świadczeń medycznych są zwracane przez kasę w wysokości ok. 70% ceny ustalonej w cenniku kasy, natomiast leki – od 35 do 75%. W przypadku pobytu w szpitalu, trzeba zapłacić 20% kosztów leczenia lub dzienną opłatę ryczałtową – 15 EUR. Koszty transportu sanitarnego na terytorium Francji zwracane są w 65%.
UWAGA! Od udzielającego świadczeń lekarza/stomatologa oraz w aptece otrzymamy Feuille de Soins, który jest podstawą refundacji poniesionych kosztów. Należy pamiętać, żeby zachować vignettes (białe lub niebieskie nalepki z ceną) z opakowań lekarstw. Trzeba je przykleić w wyznaczonych miejscach Feuille de Soins otrzymanego od farmaceuty. Obowiązkowy jest też nasz podpis na Feuille de Soins. O zwrot części wydatków możemy ubiegać się już na terytorium Francji, w kasie chorych (C.P.A.M.) w okręgu, w którym skorzystaliśmy ze świadczeń lub po powrocie do Polski, w macierzystym oddziale NFZ. Do wniosku o zwrot kosztów trzeba załączyć oryginały Feuille de Soins, recept, rachunków ze szpitala i EKUZ. W przypadku zwrotu kosztów transportu trzeba dołączyć zaświadczenie, że transport był zrealizowany w przypadku nagłym.

NIEMCY Numer pogotowia – 112.

Korzystamy z opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia tylko w placówkach, które zawarły umowę z jedną z niemieckich kas chorych. Po przedstawieniu formularza bądź Karty u lekarza lub w szpitalu otrzymamy druk (Erklärung), na którym należy podać planowany czas pobytu w Niemczech oraz podpisać oświadczenie w języku polskim, że przyjazd do Niemiec nie miał na celu uzyskania leczenia. Opłaty obowiązują za:

 • pierwszą wizytę w kwartale u danego lekarza – 10 EUR; (przy kolejnych potrzebny dowód wpłaty),
 • każdy dzień pobytu w szpitalu – 10 EUR;
 • leki refundowane: 5-10 EUR;
 • transport sanitarny do szpitala na terytorium Niemiec: 5-10 EUR;.

SŁOWACJA Numer pogotowia – 155.

Korzystamy z opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia tylko w placówkach, które podpisały umowę z jednym z towarzystw ubezpieczeń zdrowotnych (Zdravotna Poistovna). Opłaty obowiązują za:

 • każdą wizytę u lekarza – 20 Sk,
 • każdy dzień pobytu w szpitalu – 50 Sk,
 • leczenie stomatologiczne,
 • leki – 20 Sk za każdy lek + część ceny,
 • transport sanitarny, poza sytuacjami zagrożenia życia – 2 Sk za 1 km.

SZWAJCARIA Numer pogotowia – 144

Korzystamy z opieki placówek działających w ramach systemu ubezpieczenia zdrowotnego, o czym należy upewnić się przed skorzystaniem ze świadczeń. W większości przychodni, aptek i w niektórych szpitalach należy opłacić rachunek z góry, a następnie można wystąpić o zwrot części kosztów Institution commune LAMal lub do Oddziału Wojewódzkiego NFZ.Większość szpitali i niektórzy lekarze nie obciążają pacjenta pełnymi kosztami; w takiej sytuacji otrzymamy rachunek opiewający wyłącznie na udział własny pacjenta, który wynosi:

 • 92 CHF (33 CHF w przypadku dzieci do 18 r. ż.) za każdy okres leczenia do 30 dni,
 • 10 CHF za każdy dzień pobytu w szpitalu,
 • 50% kosztów transportu sanitarnego.

WŁOCHY Numer pogotowia – 118

W ramach ubezpieczenia korzystamy ze świadczeń placówek państwowej służby zdrowia (SSN). Listę tych placówek można uzyskać w lokalnym urzędzie ds. opieki zdrowotnej ASL (Azienda Sanitaria Locale). W niektórych miejscowościach znajdują się ośrodki zdrowia specjalnie dla turystów (Servizio di guardia turistica). Opłaty obowiązują za:

 • wizytę u lekarza, (do 36 EUR);
 • leczenie stomatologiczne;
 • leki (za niektóre należy wnieść opłatę ryczałtową – 3.10 EUR, pozostałe są pełnopłatne).

WAŻNE! Jeśli, mimo posiadania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, ponieśliśmy inne niż wymienione opłaty, możemy po powrocie do kraju ubiegać się o zwrot tych wydatków w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Ważne jest, aby w takich przypadkach zachować oryginały rachunków i dowodów zapłaty, gdyż są one niezbędne do uzyskania refundacji.

Przed wyjazdem sprawdź najnowsze dane dotyczące zasad opieki zdrowotnej w krajach UE na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia:www.nfz.gov.pl/ue.

 Warto wiedzieć 

Warto się ubezpieczyć!
Pacjent w pełni ponosi koszty transportu sanitarnego do Polski. Również ratownictwo górskie w wielu krajach, m. in. w Austrii i we Francji, jest w pełni odpłatne. Należy także pamiętać, że leczenie skutków wypadków związanych z uprawianiem sportu, w tym narciarstwa, obciążone jest wyższymi opłatami, niż w innych przypadkach. W związku z tym zaleca się wykupienie ubezpieczenia dodatkowego obejmującego koszty, których w krajach UE nie pokrywa powszechne ubezpieczenie zdrowotne.

Europa o tysiąc mil stąd…
Warto wiedzieć, iż przepisy unijne obowiązują też w niektórych miejsach oddalonych od Europy o tysiące kilometrów. Należą do nich terytoria francuskie (Gwadelupa, Martynika, Reunion, Saint-Pierre i Miquelon, Gujana Francuska), portugalskie (Azory i Madera) i hiszpańskie (Majorka i Wyspy Kanaryjskie). Natomiast powyższych zasad nie stosuje się na podległym Danii obszarze Grenlandii i Wysp Owczych oraz w obrębie Wielkiej Brytanii – na Wyspach Normandzkich: Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Sark i Man.

 

(opracowano na podstawie danych NFZ oraz „Podróże i zdrowie” Agnieszka Wroczyńska, Anna Kuna, wyd. Bezdroża)

Opracowała: Anna Olej-Kobus – TravelPhoto


(c) Mały Podróżnik – www.malypodroznik.pl – wszelkie prawa zastrzeżone


 

 

Share